Ciment expansiu

DEMOLICIÓ AMB CIMENT EXPANSIU

El camp d'acció del ciment expansiu es pot conssiderar ilimitat, ja que serveix per trencar, tallar i demolir, roques, i  formigó, en aquells llocs que por raons de seguretat, no es poden usar explosius.

 

En tota formació rocosa, construcció de ciment o de formigó armat i estructures de maó, en l'ejecució dels  següents treballs:

Excavació de funaments; demolició de roques per la construcció de camins; rases per l'ubicació de tubs; excavacions marítimes inclús submarines; eliminación de roques; demolició de columnes, torres, muralles, molls, etc... de ciment o formigó; demolició de fonaments; -demolició de dics; -demolició d'obres de maons y refractaris. El  ciment expansiu  s'ha demostrat técnicament ideal y generan estalvis notables en:-demolicions limitads de rocques o estructuras de formigó, a on les obres adjacents no poden ser afectades per les vibracions generades per les explosions de pretall de formacions rocoses, crean blocs aillads que poden ser demolids amb la màxima facilitat; tall de blocs de màrmol i granet; excavacions o demolicions de formacions rocoses i estructures de ciment, on l'utilització d'explosiu resulta anti-económic por ls pérdues de temps operatives, degut a les precaucions necesaries per el transport, el magatzematge i la manipulació d'explosius i el cumpliment dels reglaments de seguretat pública.

 

APLICACIÓ i VENDA DE CIMENT EXPANSIU

Consum estimat per metre lineal de perforació en un diámetre de 40 mm es de 2kgr. i el consum estimat aproximat per m3 en roca o formigó ronda els 25 o 30 Kg. per la demolició

ES SUBMINISTRA EN CAIXES DE 20 KG. O EN PALETS DE 1000 KG.

PREUS CONSULTAR

DEMOLICIÓ AMB CIMENT EXPANSIU

ECEPA S.L.