Paviments

ELIMINAR JUNTES EN PAVIMENTS DE FORMIGÓ.

DEGUT A LA INVESTIGACIÓ DE NOUS ADITIUS PER EL FORMIGÓ,

S'HA DESEBOLUPAT UN PRODUCTE INORGANIC EXENT DE CLORURS

I D'ALTRES  COMPONENTS PERJUDICIALS PER EL FORMIGÓ,

A BASE DE ÓXID DE CALÇ, TRACTAT TÉRMICAMENT DE MANERA ESPECIAL,

PER COMPENSSAR LA CONTRACCIÓ EN EL FRAGUAD,

Y CREAR UNA MICROEXPANSIÓ ADICIONAL.

GRACIES A AQUEST PRODUCTE, APLICANLO EN LA FORMA CONSTRUCTIVA

ADEQUADA, ES PODEN ELIMINAR LES JUNTES DE DILATACIÓ DETERIORADES

DE PAVIMENTS JA CONSTRUITS.

SUPRIMINT LES JUNTES CONSEGUIM UNA MES LLARGA VIDA

ALS PAVIMENTS, EVITEM FILTRACIONS D'AIGUA I ALTRES

LÍQUIDS,ACONSEGUM MES VELOCITAT DE TRANSIT DE VEHICLES

Y CARRETONS ELEVADORS, AUGMENTAN RENDIMENT I DISMINUINT

DESPESES DE MANTENIMIENT I REPARACIÓ.